Загрузка…

Вирішення корпоративних спорів

В юридичній літературі розрізняють внутрішньокорпоративні, судові та адміністративні форми захисту корпоративних прав. Для внутрішньокорпоративної форми захисту характерним є попередження, припинення або відновлення порушених прав учасника корпорації за допомогою самих органів управління на основі корпоративного законодавства та внутрішньокорпоративних актів відповідно до наданих законом і установчими документами повноваженнями в установленому законом та корпоративними актами порядку. Суб’єктами внутрішньокорпоративного захисту можуть виступати органи управління різного рівня, починаючи з виконавчого органу і закінчуючи загальними зборами, ревізійними, аудиторськими формуваннями.

Так, наприклад, питання про виключення з членів сільськогосподарського виробничого кооперативу попередньо підлягає обов’язковому обговоренню на засіданні правління та спостережної ради кооперативу. Особа, яка не згідна з рішенням правління або наглядової ради кооперативу з питання про виключення його з кооперативу, має право звернутися з відповідною скаргою до загальних зборів кооперативу. Загальні збори акціонерів, а в передбачених статутом акціонерного товариства випадках – і рада директорів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень виконавчого органу товариства в разі грубого порушення директором товариства прав акціонерів.

Слід зауважити, що органи корпоративного управління не можуть приймати внутрішньо корпоративні норми, що забороняють або обмежують право своїх учасників на звернення до суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав, або створювати фактичні перешкоди зацікавленій особі в судовому правовому захисті, якщо закон не містить будь-яких обмежень або додаткових процедур для звернень до суду і зацікавлена ​​особа діяла в рамках цих процедур.

У зв’язку з наявністю протиріч внутрішньокорпоративних, зокрема акціонерних, інтересів пропонують наступну систему захисту прав акціонерів:

  • захист прав акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій;
  • захист прав дрібних акціонерів;
  • захист прав великих акціонерів.

До першого елементу пропонованої системи дослідник відносить захист загального інтересу всіх акціонерів товариства, що виражається в підвищенні економічних показників суспільства, його процвітанні. Другий елемент націлений на захист об’єктивно існуючого інтересу меншості учасників товариства, справедливий пропорційний розподіл одержуваного доходу між усіма учасниками суспільства відповідно до кількості і типу акцій кожного акціонера. Третій елемент системи передбачає захист інтересів великих акціонерів, отримання ними прибутку і забезпечення їх участі в управлінні товариством у повній відповідності з нормами акціонерного законодавства, вимог розумності та добросовісності.
Велику роль в захисті корпоративних прав грають суди загальної юрисдикції та арбітражні суди. Так, певні судді розглядають позовні справи, а також справи, що виникають з публічних правовідносин, за участю членів виробничих та інших кооперативів, пов’язані з порушенням корпоративних прав позивачів і заявників. Арбітражні суди розглядають в порядку позовного провадження виникають з цивільних правовідносин економічні суперечки і інші справи, пов’язані із здійсненням підприємницької та іншої діяльності юридичними особами. Корпоративні права можуть захищатися не тільки в судовому, а й в адміністративному порядку. Якщо вам необхідно отримати юридичну допомогу стосовно захисту корпоративних прав, то варто скористатися послугами компанії https://zhovanniknp.com/.